Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 418
  • Tất cả: 84212
Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /PGDĐT-TCCB V/v tuyên truyền, phổ biến, tham gia Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023” Đồng Xoài, ngày tháng năm 2023 Kính gửi: Các trường MN, MG, TH, THCS trực thuộc . Thực hiện Công văn số 3349/UBND-KGVX ngày 25/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nội dung Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống -Digital Data For Life”, Để lan tỏa rộng rãi Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Digital Data For Life năm 2023” đến từng cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố, đồng thời góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai, thực hiện một số nội dung sau: 1. Nghiên cứu, nắm rõ nội dung, thể lệ Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023” được nêu tại Kế hoạch số 1611/KH-C06-TTDLDC ngày 17/03/2023 của Bộ Công an. 2. Tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống - Digital Data For Life năm 2023” đến toản thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh được biết và tham gia; đăng tải thông tin về Cuộc thi lên Cổng/trang thông tin điện tử, trang Zalo, trang Fanpage của đơn vị. 3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh tham gia Cuộc thi. (Thông tin chi tiết về Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: https://diendanchuyendoiso.gov.vn/news/cong-nghe/cuoc-thi-tim-kiemgiaiphapcong-nghe-du-lieu-voi-cuoc-song-digital-data-for-life-nam-2023) Yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung nêu trên./. (Gửi kèm Kế hoạch số 1611/KH-C06-TTDLDC ngày 17/03/2023 của Bộ Công an) Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG - Như trên; - Lãnh đạo, chuy