Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 428
  • Tất cả: 84222
Hội thi tìm hiểu : Dữ liệu với cuộc sống
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số: /KH-STTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bình Phước, ngày tháng 9 năm 2023 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Hội nghị: Công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số; tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Hội nghị: Công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số; tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện kế hoạch; Hội chợ tiêu dùng số năm 2023. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích - Nhằm tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, tầm quan trọng, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 2. Yêu cầu - Đảm bảo triển khai Hội thi đến các cấp chính quyền, thu hút được cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh tham gia. - Hội nghị cần bám sát nội dung kế hoạch, đồng thời tổ chức truyền thông, hưởng ứng phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; phù hợp với mục đích, ý nghĩa, tinh thần cũng như chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. II. NỘI DUNG 1. Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số 2 1.1. Chủ đề hội thi: “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” 1.2. Triển khai thực hiện: (1) Phòng Bưu chính Viễn thông - Công nghệ thông tin: phối hợp với các đơn vị liên quan để tạo bộ đề thi theo chủ đề. Ban hành Thể lệ, Quyết định thành lập Ban ra đề, Ban Tổ chức, Tổ thư ký, giúp việc. Tham mưu văn bản gửi các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh tham gia. (2) Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: - Tổ chức thiết kế phần mềm thi, đưa bộ câu hỏi, tài liệu tham khảo lên hệ thống - Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để triển khai, trao giải và tổ chức thành công Cuộc thi. - Đăng tải biểu tượng, đường link Cuộc thi “Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tại địa chỉ: http://binhphuoc.gov.vn và https://cds.binhphuoc.gov.vn. - Tổng hợp và báo cáo kết quả Cuộc thi theo quy định. 1.3. Tiến độ: - Ngày 20/9/2023: Thành lập Ban Tổ chức; thành lập Tổ thư ký, giúp việc; Ban hành Thể lệ hội thi. - Ngày 25/9/2023: Triển khai chính thức cuộc thi trực tuyến tại địa chỉ: https://cds.binhphuoc.gov.vn. Công bố số lượng các đơn vị tham gia vào 11h00 hằng ngày. - Ngày 05/10/2023: Kết thúc hội thi, chuẩn bị công tác tổng kết. - Ngày 9/10/2023: Công bố kết quả và trao giải. 2. Tổ chức Hội nghị: Công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số; tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện kế hoạch 2.1. Chương trình Hội nghị: Phần I. Thăm quan các mô hình thanh toán số: Đoàn Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố đi thăm bệnh viện, tuyến đường, chợ truyền thông thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phần II. Tổ chức Hội nghị công bố (1) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (2) Phát biểu Lãnh đạo tỉnh (3) Mời 03 đơn vị cấp huyện trình bày báo cáo thành tích về kết quả triển khai ngày Chuyển đổi số (về việc tham gia hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số; kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Tổ công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP; việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số, 3 ngày chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và tháng tiêu dùng năm 2023). (4) Sở Thông tin và Truyền thông: Báo cáo tổng kết công tác triển khai Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023. (5) Công bố, trao giải: Cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số; tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện Kế hoạch 286/KH-UBND. (6) Kết luận, bế mạc Hội nghị. 2.2. Thành phần khách tham dự - Mời lãnh đạo UBND tỉnh - Chủ trì; - Mời đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; - Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và bộ phận Công nghệ thông tin; - Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; - Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Lãnh đạo các doanh nghiệp: VNPT Bình Phước, Viettel Bình Phước; MobiFone Bình Phước, FPT Bình Phước, Misa… - Đại diện Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; - Thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; - Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin Khối đảng, Sở, ban, ngành, huyện thị xã/thành phố. - Đại diện lãnh đạo và phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí đóng quân trên địa bàn. (Tổng số khách dự kiến: 200 người) 2.3. Thời gian tổ chức Hội nghị: lúc 10h ngày 09/10/2023 (thứ hai). 2.4. Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị xã Chơn Thành. 2.5. Phân công thực hiện: - Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung, tài liệu Hội nghị; thư mời đại biểu tham dự, trao giải. - UBND huyện Chơn Thành hỗ trợ địa điểm và phối hợp với Sở tổ chức hội nghị. - Các doanh nghiệp Viễn thông đảm bảo đường truyền, chất lượng mạng internet không dây tại Hội nghị, tham gia trưng bày các gian hàng để triển khai các giải pháp số cho người dùng trải nghiệm. - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện các nhiệm vụ để triển khai tổ chức Hội nghị. 4 III. KINH PHÍ THỰC HIỆN - Kinh phí giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, tỉnh Bình Phước. - Nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản: - Phụ trách tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Bảng tin điện tử công cộng của tỉnh; trên mạng xã hội. - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi 2. Phòng Bưu chính Viễn thông - Công nghệ thông tin: phụ trách triển khai các nội dung Hội thi, Hội nghị đã phân công theo kế hoạch; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vận động các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bình Phước và Tháng tiêu dùng số năm 2023. 3. Văn phòng Sở: thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai trình thẩm định. 4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: phụ trách các nhiệm vụ của Tổ giúp việc, kỹ thuật Hội thi, Hội nghị công bố kết quả. Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số và Hội nghị: Công bố kết quả thi tìm hiểu về chuyển đổi số; tuyên dương các đơn vị có thành tích cao trong thực hiện kế hoạch; Hội chợ tiêu dùng số năm 2023. Nơi nhận: - UBND tỉnh (để b/c); - Các sở, ban, ngành tỉnh (để p/h); - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - BGĐ Sở; - Doanh nghiệp tham dự hội thảo; - Lưu: VT.